قوانین استفاده


- ایجاد حساب های متعدد، تقلب محسوب شده و تمامی حساب های کاربر مسدود می شوند
- سواستفاده و تقلب در پیش بینی بازی ها، سبب مسدود شدن حساب کاربر خواهد شد
- در صورت تغییر در ساعت بازی ( بیش از 15 دقیقه ) بازی حذف شده و تمامی برگه های مرتبط غیرفعال می شوند